Estetik Diş Hekimliğinde Hasta ve Hekim Yükümlülükleri Nelerdir?

Gülüş Tasarımı
Gülüş Tasarımı tedavisinde öne çıkan doktorlar
Tüm Doktorlar

Av. Arb. Bahadırhan Tabak tarafından yazılmıştır.

Estetik Diş Hekimliğinde Hasta ve Hekim Yükümlülükleri Nelerdir?

Av. Arb. Bahadırhan Tabak “Estetik Hukuku” serimizde bu hafta estetik diş hekimliğinde hasta ve hekim yükümlülüklerini anlatıyor.

Bahadırhan bey, estetik diş hekimliğinde hasta ve hekim yükümlülükleri konusunda değerli bilgilerinizi paylaşmanızı rica ediyoruz:
dental malpraktis
Daha önce Yeniben’de yayınlanan içeriklerimizde tıbbi müdahalelerin tedavi amaçlı ve estetik amaçlı şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutulduğunu, bunun da hukuki sonuçları bakımından farklılıklar arz ettiğini ifade etmiştik.

Diş hekimliği uygulamaları bakımından da benzer bir durum söz konudur. Olası uyuşmazlıklarda estetik amaçlarla gerçekleştirilen uygulamalar eser sözleşmesi kapsamında kabul edilmekte, diş tedavisi niteliğindeki uygulamalar ise vekalet sözleşmesi hükümlerine göre çözümlenmeye çalışılmaktadır.

Bu noktada benim gördüğüm önemli bir sorun diş hekimliği uygulamaları bakımından estetik ve tedavi uygulamalarının çok fazla iç içe geçmiş bulunmasıdır. Zira bugün diş hekimi tarafından gerçekleştirilen hemen hemen tüm uygulamaların tedavi boyutunun yanında estetik boyutu da bulunmaktadır. 

Yargıtay’ın Eser Sözleşmesi 

dental law
Bu ikisini birbirinden ayırt etmek çoğu uygulama bakımından pek mümkün gözükmemektedir. Belki hiçbir tıbbi veya işlevsel sorunu olmamasına rağmen tamamen estetik amaçlarla gerçekleştirilen diş beyazlatma, kaplama gibi uygulamalar eser kabul edilebilse de hali hazırda Yargıtay’ın eser sözleşmesi olarak kabul ettiği implant, protez gibi uygulamaların tedavi niteliğinin bulunmadığını söylemek sanırım çok kolay değildir.

Yargıtay aşağıda yer alan kararlarında gerçekleştirilen implant ve porselen kaplama uygulamalarında taraflar arasındaki ilişkiyi eser sözleşmesi niteliğinde kabul ederek hekimin sonuç taahhüdünün bulunduğuna hükmetmiştir:

Örnekler:

“…Dava, eser sözleşmesi kapsamında implant ve porselen kaplama yapım işinin gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.Taraflar arasındaki uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı iş sahibi, davalı yüklenicidir.” Yargıtay 15. HD., E. 2018/2080 K. 2018/1567 T. 16.4.2018

“…Buna göre eser sözleşmesi, yüklecinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Davacının, davalılarla yaptığı eser sözleşmesi gereğince 4 adet implant ve alt – üst çene tam protez yapması karşılığında toplam ….TL'nin tahsili amacıyla başlattığı icra takibine vaki itirazın iptali talebinde bulunduğu anlaşılmaktadır.”  Yargıtay 3. HD., E. 2012/18388 K. 2012/22743 T. 6.11.2012

Aşağıda yer alan kararda ise kanal tedavisi ile diş dolgusu uygulamalarında taraflar arasındaki ilişkinin vekalet ilişkisi olduğu ifade edilerek hekimin sonuç taahhüdünün bulunmadığı vurgulanmıştır:

“Davacı vekili, müvekkilinin …2 dişinin çekildiğini, 1 dişine kanal tedavisi ve 1 dişine de dolgu yapıldığını, doktorun bu operasyonlar, dikkatsizlik ve ihmâl sonucu davacıya zarar verdiğini, 2 dişinin çekilmek zorunda kalındığı, diğer 2 dişinin ise artık işlevsiz hale gelecek dereceye ulaştığını ileri sürerek …maddi ve manevi zararlarının tazminini… istemiştir. …Taraflar arasındaki ilişki bir vekâlet ilişkisidir. Doktor tıbbi açıdan önlemleri eksiksiz biçimde ve gecikmeksizin almalı, olayın gerektirdiği uygun tedaviyi gecikmeden belirleyip uygulamalıdır. Tıbbi gerçek ve kurallarına uygun davranılmakla birlikte sonuç değişmemiş ise doktor sorumlu tutulamaz.” Yargıtay 15. HD., E. 2018/289 K. 2018/1564 T. 16.4.2018

Hastaların Yükümlülükleri

hasta yükümlülükleri
Gerek estetik gerek tedavi amaçlı uygulamalar bakımından hastaların yükümlülükleri öncelikle hekime doğru bir şekilde anamnez vermek yani şikayetlerini, dişindeki geçmiş uygulamaları doğru bir şekilde hekime aktarmak ve hekimin belirteceği tedbirlere ve uygulamalara riayet etmektir.

Diş uygulamaları, uygulamanın türüne göre günlere, haftalara, aylara yayılan süreçler şeklinde ilerleyebilmektedir. Bu süreçte hekimin talimatlarına hastanın riayet etmesi önem arz etmektedir.

Hastanın bir diğer önemli yükümlülüğü ise kararlaştırılan bedelin zamanında hekime ödenmesidir.

Diş uygulamaları bakımından yargıya yansıyan uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu hasta ve hekimler arasındaki diş tedavi bedelinin ödenmemesine ilişkin uyuşmazlıklar oluşturmaktadır.

Diş Hekiminin Yükümlülükleri

diş hekimi
Diş hekiminin yükümlülükleri ise tıbbi uygulamalar bakımından diğer hekimlerle aynı nitelikte olup temel anlamda hastanın aydınlatılması ve işlem öncesi aydınlatılmış rızasının alınması, özen yükümlülüğüne uygun hareket edilmesi, hastası için en yararlı yöntemin tercih edilmesi, tıp tekniğine ve güncel diş uygulamalarına uygun hareket edilmesidir.

Tıp tekniğine aykırı uygulamalar tıbbi malpraktis olarak nitelendirilmekte ve hekimin hem cezai hem de hastanın uğradığı zararlar bakımından maddi ve manevi tazminat sorumluluğunu gündeme getirebilmektedir.

Estetik diş uygulamaları Yargıtay tarafından eser sözleşmesi kapsamında görüldüğünden bu uygulamalar bakımından hekimin özen yükümlülüğüne ve güncel tıp tekniğine uygun hareket etme yükümlülüğü yanında belirli bir sonucu meydana getirme yükümlülüğü de bulunmaktadır. 

Diş Beyazlatma, Diş Taşı Temizliği, İmplant, Lamine Diş Kaplama, Gülüş Tasarımı

diş hekimi ve hasta
Diş Beyazlatma, Diş Taşı Temizliği, İmplant, Lamine Diş Kaplama, Gülüş Tasarımı gibi işlemler bakımından uygulama sonrası bu işlemlerden standart olarak beklenecek sonucun meydana gelmemiş olması veya hekim tarafından hastaya özel olarak vaat edilen sonucun meydana getirilememiş olması hekimin cezai değil ancak hukuki sorumluluğunu gündeme getirecektir.

Bu sorumluluk Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun bakımından aynı zamanda tüketici olarak nitelendirilen hastanın bedel indirimi, bedel iadesi, ücretsiz revizyon gibi haklarını kullanması şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Sonuç taahhüdünün yerine getirilememesi yanında hekimin kusurlu uygulaması sebebiyle hastanın uğradığı başkaca zararlar varsa ayrıca maddi ve manevi tazminat talep edilebilmesi de mümkün olabilmektedir.

Yeniben'de Gülüş Estetiği uygulamalarında öne çıkan doktor olmak için tıklayınız!

avukat bahadırhan tabak
Konuk yazarımız İstanbul Barosu'na kayıtlı Av. Arb. Bahadırhan Tabak, kurucularından olduğu BT Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu bünyesinde sağlık hukuku konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti veriyor.
Tel: 0530 233 86 36
E-mail: [email protected]


Yayınlanma tarihi: 09/11/2021

-

Son Güncellenme: 19/11/2021

Başa Dön